Anasayfa / Ekonomi / Ekonometrik Modeller 1 pdf oku

Ekonometrik Modeller 1 pdf oku

Ekonometrik Modeller 1
İçindekiler
Birinci Bölüm – ABD’de Gelir Eşitsizliği: Çok Ölçekli Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Modeli Yaklaşımı
 
İkinci Bölüm – Seçilmiş OECD Ülkelerinde Turizm Şokları Kalıcı mı? Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testlerinden Kanıtlar
 
Üçüncü Bölüm – Bireylerin Umut Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Hiyerarşik Lojistik Regresyon Analiziyle İncelenmesi
 
Dördüncü Bölüm – Türkiye’de Ekonomik Faktörlerle Panel Konut Fiyat Modelinin Belirlenmesi Ve Zaman Serilerinin Analizi
 
Beşinci Bölüm – Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz
 
 
 
Altıncı Bölüm – Seçilmiş OPEC Ve MENA Ülkelerinde Doğal Kaynak Bağımlılığı Ve Kurumsal Gelişmenin Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkisi: Panel Kantil Regresyon Yaklaşımı
 
Yedinci Bölüm – Türkiye Ekonomisi’nde Döviz Kurunda Ve Dış Ticarette Yaşanan Değişimin Kayan Pencere Yöntemi İle Büyüme Üzerine Analizi
 
Sekizinci Bölüm – Türkiye’de ÇKE Hipotezinin Sınanması: Ekonomik Büyüme Ve Enerji Tüketiminin Rolü
 
Dokuzuncu Bölüm – Seçilmiş Gelişmiş Ve Gelişen Ülkelere Yönelik Yabancı Sermaye Yatırımlarının Reel Döviz Kurlarıyla İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi
 
Onuncu Bölüm – Türkiye İçin Benoit Hipotezi Geçerli mi? Ekonometrik Bir Analiz
 
Onbirinci Bölüm –  Türkiye’de Konut Fiyat Endeksi İle Seçili Değişkenler Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi
 
Onikinci Bölüm – Türkiye’de Demografik Faktörlerle Panel Konut Talep Modelinin Belirlenmesi Ve Zaman Serilerinin İncelenmesi
 
Onüçüncü Bölüm – Ekolojik Ayak İzi İçin Çevresel Kuznets Eğrisinin Panel Veri Modelleri İle Test Edilmesi: E7 Ve G7 Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Ayrıca Kontrol Et

Makroiktisat & Eleştirel Bir Kılavuz pdf oku

Makroiktisat & Eleştirel Bir KılavuzMakroiktisat, dünyanın bugün nasıl işlediğini kavrayabilmemiz için temel öneme sahip bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir